مدیریت برای ارزش،دستیابی به حداکثرکارایی با حداقل هزینه (کد: 126)

رتبه بندی:

در مجموع به نظر می رسد به جای تکرار اشتباهات گذشته بایستی به سمت بهبود وضعیت فعلی و نوآوری در حل مشکلات پیشین قدم برداشت. مقدم کردن کمیت بر کیفیت، سالهاست در کشور وجود داشته و شاید یکی از مجموعه دلایل عدم رشد و توسعه صنعتی در کشور بوده است. عدم توجه به وضعیت جاری کشور، بهره بردن از مزیت های نسبی اقتصاد نظیر نیروی انسانی کم هزینه و بیکار و گاها آموزش دیده، آمایش منطقه ای، ضرورت های تجاری ناشی از مسیر کریدری شمال - جنوب ،مشکلات کم آبی، بحران های زیست محیطی و توزیع رانت دولتی از مواردیست که در سند راهبردی بدان پرداخته نشده است. از سوی دیگر یکی از مهمترین مواردی که در چنین اسناد راهبردی بایستی بدان توجه شود انطباق و پیروی از اسناد بالادستی و راهبردهای نهادهای برنامه ریزی کشور می باشد. در این راستا مطابقت با رئوس برنامه ششم و نیز اصول اقتصاد مقاومتی نیز صورت نگرفته است. فلذا پیش بینی می شود سند پیش رو فاقد اثرگذاری خاصی در حوزه صنعت کشور باشد.

قیمت: 22,000 ریال
مقدار:
نظرات