اقتصاد ایران و چالشهای پیش رو

01 اسفند 1394
اقتصاد ایران و چالشهای پیش رو

مقوله اقتصاد از جمله مسائلی است که با عرصه های گوناگون اجتماعی و تصمیم سازی های مدیران و مناسبات بین الملل ارتباط تنگاتنگ دارد. از یاد نبریم اقتصاد به منزله یک علم نوین پدیده مستقلی از دیگر حوزه های اجتماعی قلمداد نمی شود. در همین چارچوب شاید اقتصاد ایران بیش از هر عاملی با چگونگی تصمیم سازی مدیران کشور و بعضاً ضد کارشناسی ارتباط نزدیکی دارد و هر گونه تفسیر از چگونگی سیاست های کلان و یا رویکردهای اجرایی می تواند بر میزان قدرت و یا نقصان اقتصاد ملی نقش ببندد.

نگاهی به ارزیابی کارنامه های دولت گذشته نشان می دهد برخی اقدامات هیجانی و نسنجیده در حوزه اقتصاد و روابط بین الملل لطمات سنگینی را بر اقتصاد ایران و در نهایت بر سبد خانوار ایرانی ایجاد کرد. نگاهی به آمارهای چند ساله اخیر توسط مراکز رسمی کشور بیانگر آن است که اقتصاد ایران بر اثر عدم دوراندیشی و فقدان راهبردهای کارشناسانه و آکادمیک هر سال کوچکتر و نحیف تر می شود ، به نحوی که برخی از همسایگان ایران حداکثر بهره را از این آشفتگی برده اند. البته اگر منصف باشیم باید پذیرفت که پدیده فقدان استراتژی  در ایران یک بیماری مزمن و ساختاری است و علاج آن تنها به یک نسخه محدود درمان نمی شود. چنانچه برخی سیاستهای دولت های گذشته هیچ گاه بر درمان هسته اصلی بحران متمرکز نبوده اند. شاید امروز بهترین شیوه برای مقابله با زخمهای باقیمانده از کم تدبیریهای گذشته خردورزی در عرصه بین الملل و توجه به اقتصاد مقاومتی در داخل و بهره مندی از شرایط زیست بوم فرهنگی و اجتماعی ایران باشد. از این رو سزاوار است مسئولین دلسوز کشور برای برون رفت از چالشهای پیش رو افق دید خود را فراتر از بخشی نگریهای روزمره قرار دهند تا در صورت تنش های ناشی از سقوط نفت ، کشور در سال 94 شرایط متعادل تری را سپری کند.